Charles Stewart Mott

Author: 
Jack Minzey
Charles Stewart Mott
Rights Held By: 
Ypsilanti Historical Society